ثمین تعویض

          ثمین تعویض

 

 راهنمای دریافت اعتبار یا شارژ "تهاتر کارت ثمین-تعویض" برای انجام معامله

 

عضو بازارتهاترایرانیان که فرم های عضویت را تکمیل نموده، یک فقره تهاترکارت  “ثمین-تعویض” با موجودی صفر ریال دریافت می کند که برای خرید از اعضای ثمین ایستا یا بازار تهاتر ایرانیان کاربرد دارد ، مبلغ موجودی برای این کارت به دو شیوه قابل شارژ است , که از ناحیه بازار تهاتر ایرانیان و گروه ثمین ایستا و نهاد دیگری که لوگوی آن روی کارت درج شده است ؛ دارای ضمانت است.                                                                                 

 

1- در روش اول هر عضوی می تواند از طریق فروش هر نوع کالا یا خدمات یا املاک خود (با مبلغ و شرایط توافقی خود با سایر اعضا ) " کارت ثمین-تعویض " خود را با پرداخت کارمزد شارژ کند. کارت به کارت بین اعضا از طریق دستگاه کارت خوان مخصوص بازار تهاتر ایرانیان یا پنل کاربری هرشخص انجام می شود.

2-عضو با آن شارژ می تواند از اعضای دیگر خرید کند به این صورت که معوض مورد نظر خود را بصورت کالا یا خدمات یا املاک خریداری کند (مبلغ و شرایط و زمان تحویل و غیره توافقیست). این نوع کارت ها سررسید ندارند و تا زمانی که با آنها خرید انجام شود و معوض دریافت کنند ، اعتبار خواهند داشت.

3-  در روش دوم عضو بازارتهاتر ایرانیان می تواند با وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی پس از تصویب هیئت عالی اعتبارات برابر آئین نامه اعتبار سنجی؛  درخواست اعتبار تهاتر اولیه را به دفتر مرکزی بازار تهاتر ایرانیان بصورت مستقیم یا از طریق نمایندگی ها یا شعبه های رسمی یا رابط کارگزاری ارائه دهد .

 

4- پس از کارشناسی وثیقه ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب بازار تهاتر ایرانیان یا ثمین ایستا ، معادل مبلغ کارشناسی پس از کسر 20% برای تحکیم مرهونه ، 75% مبلغ باقیمانده شارژ می شود. عضو پس از ترهین وثیقه به مبلغ موصوف یا تحویل ضمانت بانکی به مبلغ ضمانتنامه و پرداخت کارمزد ، اعتبار تهاتر اولیه با مبلغ مذکور را در کارت خود شارژ دریافت می کند و به میزان آن مبلغ فقط می تواند از اعضای دیگر خرید انجام دهد.

 

5-عضوی که با وثیقه ملکی یا ضمانتنامه بانکی ، شارژ دریافت نموده باشد ، متعهد است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ترهین وثیقه ملکی یا تحویل ضمانت بانکی معادل مبلغ اعتبار تهاتر اولیه شارژ شده ؛ کالا یا خدمات یا املاک خود را به عضو دیگری در بازار تهاتر ایرانیان یا ثمین ایستا واگذار کند یا حساب خود بصورت نقدی تسویه نماید و وثیقه خود را فک رهن کند یا ضمانت بانکی خود را مسترد سازد.